ul. Kielecka  6/7, 31-526 Kraków,


Telefon: +48 12/411 96 14
    kom.: +48 508 296 208

Fax:      +48 12/411 96 14

Internet: http://adwokat-bartuzi.pl
E-Mail: andrzej.bartuzi@adwokatura.pl
Andrzej Bartuzi
Kancelaria Adwokacka
Zakres Naszych usług prezentuje poniższe zestawienie:

Kompleksowa obsługa prawna:

   Poza reprezentacją przed sądem można skorzystać z innego rodzaju usług prawniczych, takich jak negocjacje, opinie prawne, analizy umów, sporządzanie projektów umów, statutów.

Reprezentowanie Klienta:
   Jedną z najczęściej form udzielanej pomocy prawnej jest reprezentowanie klientów w toku szeroko rozumianych postępowa
ń karnych, w szczególności prowadzenie obrony w toku postępowań karnych, karno-skarbowych, wykroczeniowych a także w toku postępowania wykonawczego, związanego z wykonaniem orzeczonej wcześniej kary.
   Świadczymy także usługi związane z reprezentowaniem w toku postępowa
ń karnych pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych, dochodzeniem ewentualnych świadczeń związanych naprawieniem szkody, czy też odszkodowań za szkody wyrządzone przestępstwem w ramach tzw. powództw adhezyjnych.

Prawo cywilne (szeroko rozumiane):
   Reprezentujemy interesy klientów tak w toku tych najprostszych spraw takich jak np.: sprawy spadkowe (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, zapisy, polecenia, obalenie prawdziwości testamentu), o ochronę posiadania czy też w sprawach o zapłatę należności, tzw. sprawy konsumenckie (wynikające z umowy sprzedaży, związane z rękojmią lub gwarancją).
   Również w skomplikowanych sprawach związanych chociażby ze zniesieniem współwłasności nieruchomości, dotyczących wzajemnych rozlicze
ń związanych ze wspólnym majątkiem, zasiedzeniem nieruchomości, odzyskiwaniem utraconych majątków, czy też sprawach odszkodowawczych, o naprawienie szkody, uzyskania zadośćuczynienia, etc. - a także w sprawach z zakresu prawa mieszkaniowego (o zapłatę czynszu, wypowiadanie umów najmu, przeprowadzenie eksmisji, uzyskania ewentualnych odszkodowań za korzystanie z nieruchomości, analizy umów ze spółdzielniami lub deweloperami, wyodrębnianie samodzielnych lokali, zakładanie i obsługa wspólnot mieszkaniowych) radzimy sobie doskonale!

Prawo pracy:
   Wyspecjalizowaliśmy się także w zakresie udzielania pomocy prawnej dotyczącej prawa pracy i ubezpiecze
ń społecznych. W szczególności sporządzamy, analizujemy projekty różnorakich umów o pracę, o zakazie konkurencji etc. Reprezentujemy Klienta w prowadzonych negocjacjach, a także już wynikłych sporach, w tym w szczególności o wypłatę zaległych wynagrodzeń, przywrócenie do pracy, wypłatę odszkodowań, należności za przysługujące godziny nadliczbowe, różnego rodzaju odpraw przysługującym pracownikom lub też o przyznanie odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy.
  
W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych występujemy ze sporami z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, dotyczących przyznania prawa do świadczeń emerytalnych, rentowych oraz ustalenia istnienia, nieistnienia obowiązku ubezpieczeniowego.

Prawo rodzinne:
   Istotnym elementem naszej działalności jest reprezentowanie Klientów w sprawach z zakresu prawa rodzinnego. Pomagamy w sprawach o rozwiązanie małże
ństwa, separację, o alimenty - ustalenie, zwiększenie, zmniejszenie obowiązku alimentacyjnego, zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa, o powierzenie i ograniczenie wykonywania władzy rodzicielskiej.
   Pomagamy Klientom w skutecznym przeprowadzeniu egzekucji przysługujących im należności. W szczególności zajmujemy się reprezentowaniem klientów w toku postępowania egzekucyjnego, w relacjach bezpośrednio z komornikiem jak również sprawach już przed sądem np. w sprawach z tytułu skarg na czynności komornika lub przysądzenia własności nieruchomości, a także w toku postępowania zabezpieczającego.

Doradztwo prawno-gospodarcze:
   Kancelaria reprezentuje Klientów w toku postępowa
ń gospodarczych, należy tu wymienić przykładowo procesy o wydanie nakazu zapłaty, postępowania upominawcze, postępowania uproszczone, inne sprawy o zapłatę, o odszkodowanie za nienależyte wykonanie umowy, sprawy z zakresu nieuczciwej konkurencji.
   Sporządzamy, opiniujemy umowy spółek prawa handlowego, reprezentujemy w postępowaniach rejestracyjnych związanych z wpisem lub zmianami w Krajowym Rejestrze Sądowym / KRS /, jak również skomplikowanych procesach np. związanych z odpowiedzialnością członków zarządu.