Czym się zajmujemy?

Kancelaria zajmuje się obsługą osób fizycznych, spółek oraz innych podmiotów prawnych. Świadczy usługi w zakresie prowadzenia indywidualnych sporów sądowych jak również kompleksowej obsługi klientów i przedsiębiorców zorganizowanych. Świadczone usługi najczęściej sprowadzają się do prowadzenia sporów sądowych i reprezentowania klientów w toku różnorakich postępowań. Przedmiotem świadczonych usług, w zależności od indywidualnych potrzeb klienta, są najczęściej:

  • porady prawne (ustne, pisemne),
  • analizy projektów umów,
  • sporządzanie konkretnych pism procesowych,
  • sporządzanie opinii prawnych,
  • analiza akt sprawy,
  • reprezentacja klienta w ramach konkretnych czynności procesowych na wszystkich etapach postępowania (post. przygotowawcze, sądowe, wykonawcze)

Poza reprezentacją przed sądem można skorzystać z innego rodzaju usług prawniczych, takich jak negocjacje, opinie prawne, analizy umów, sporządzanie projektów umów, statutów. Istnieje możliwość zlecenia Kancelarii stałej obsługi prawnej.

Zapraszam w poniedziałki i środy, w godzinach 16-18. W inne dni po uprzednim ustaleniu telefonicznym. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby umówić wcześniej inną, dogodną dla Państwa porę spotkania.

Skontaktuj się z nami! Zapraszam w poniedziałki i środy, w godzinach 16-20. W inne dni po uprzednim ustaleniu telefonicznym.
Nic nie stoi na przeszkodzie, aby umówić wcześniej inną, dogodną dla Państwa porę spotkania.
Zakres Naszych usług prezentuje poniższe zestawienie

Wybierz usługę

Kompleksowa obsługa prawna:

Poza reprezentacją przed sądem można skorzystać z innego rodzaju usług prawniczych, takich jak negocjacje, opinie prawne, analizy umów, sporządzanie projektów umów, statutów.

Reprezentowanie Klienta:

Jedną z najczęściej form udzielanej pomocy prawnej jest reprezentowanie klientów w toku szeroko rozumianych postępowań karnych, w szczególności prowadzenie obrony w toku postępowań karnych, karno-skarbowych, wykroczeniowych a także w toku postępowania wykonawczego, związanego z wykonaniem orzeczonej wcześniej kary. Świadczymy także usługi związane z reprezentowaniem w toku postępowań karnych pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych, dochodzeniem ewentualnych świadczeń związanych naprawieniem szkody, czy też odszkodowań za szkody wyrządzone przestępstwem w ramach tzw. powództw adhezyjnych.

Prawo cywilne (szeroko rozumiane):

Reprezentujemy interesy klientów tak w toku tych najprostszych spraw takich jak np.: sprawy spadkowe (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, zapisy, polecenia, obalenie prawdziwości testamentu), o ochronę posiadania czy też w sprawach o zapłatę należności, tzw. sprawy konsumenckie (wynikające z umowy sprzedaży, związane z rękojmią lub gwarancją). Również w skomplikowanych sprawach związanych chociażby ze zniesieniem współwłasności nieruchomości, dotyczących wzajemnych rozliczeń związanych ze wspólnym majątkiem, zasiedzeniem nieruchomości, odzyskiwaniem utraconych majątków, czy też sprawach odszkodowawczych, o naprawienie szkody, uzyskania zadośćuczynienia, etc. - a także w sprawach z zakresu prawa mieszkaniowego (o zapłatę czynszu, wypowiadanie umów najmu, przeprowadzenie eksmisji, uzyskania ewentualnych odszkodowań za korzystanie z nieruchomości, analizy umów ze spółdzielniami lub deweloperami, wyodrębnianie samodzielnych lokali, zakładanie i obsługa wspólnot mieszkaniowych) radzimy sobie doskonale!

Prawo pracy:

Wyspecjalizowaliśmy się także w zakresie udzielania pomocy prawnej dotyczącej prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. W szczególności sporządzamy, analizujemy projekty różnorakich umów o pracę, o zakazie konkurencji etc. Reprezentujemy Klienta w prowadzonych negocjacjach, a także już wynikłych sporach, w tym w szczególności o wypłatę zaległych wynagrodzeń, przywrócenie do pracy, wypłatę odszkodowań, należności za przysługujące godziny nadliczbowe, różnego rodzaju odpraw przysługującym pracownikom lub też o przyznanie odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy. W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych występujemy ze sporami z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, dotyczących przyznania prawa do świadczeń emerytalnych, rentowych oraz ustalenia istnienia, nieistnienia obowiązku ubezpieczeniowego.

Prawo rodzinne:

np. alimenty, rozwód, separacja, unieważnienie małżeństwa, opieka i kuratelaIstotnym elementem naszej działalności jest reprezentowanie Klientów w sprawach z zakresu prawa rodzinnego. Pomagamy w sprawach o rozwiązanie małżeństwa, separację, o alimenty - ustalenie, zwiększenie, zmniejszenie obowiązku alimentacyjnego, zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa, o powierzenie i ograniczenie wykonywania władzy rodzicielskiej. Pomagamy Klientom w skutecznym przeprowadzeniu egzekucji przysługujących im należności. W szczególności zajmujemy się reprezentowaniem klientów w toku postępowania egzekucyjnego, w relacjach bezpośrednio z komornikiem jak również sprawach już przed sądem np. w sprawach z tytułu skarg na czynności komornika lub przysądzenia własności nieruchomości, a także w toku postępowania zabezpieczającego.

Doradztwo prawno-gospodarcze:

Kancelaria reprezentuje Klientów w toku postępowań gospodarczych, należy tu wymienić przykładowo procesy o wydanie nakazu zapłaty, postępowania upominawcze, postępowania uproszczone, inne sprawy o zapłatę, o odszkodowanie za nienależyte wykonanie umowy, sprawy z zakresu nieuczciwej konkurencji. Sporządzamy, opiniujemy umowy spółek prawa handlowego, reprezentujemy w postępowaniach rejestracyjnych związanych z wpisem lub zmianami w Krajowym Rejestrze Sądowym / KRS /, jak również skomplikowanych procesach np. związanych z odpowiedzialnością członków zarządu.
Przydatne adresy i telefony

Kontakt

andrzej.bartuzi@adwokatura.pl

+48 508 296 208

69 1050 1445 1000 0090 7237 8830 ING Bank Śląski

Adres:
ul. Kielecka 6/3, 31-526 Kraków

Sekretariat i adres do korespondencji:
ul. Kielecka 6/7, 31-526 Kraków